RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE U ODSJEKU USLUŽNIH POSLOVA

Oglas je otvoren od 15.7.2021. do 31.12.2021.

Broj traženih radnika: 15

Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Način rada:

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeri poslodavac:
OPĆA BOLNICA PULA


pisana zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula


Uvjeri posloprimac:
Završena osnovna škola


Nije važno

       OPĆA BOLNICA PULA  
OSPEDALE GENERALE DI POLA
 
 
                                                     JAVNI NATJEČAJ
                                                  Klasa: 100-01/21-01/21

 
 
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme– s probnim radom od 1 (jedan) mjesec
 
  1. Radnik na održavanju čistoće u Odsjeku uslužnih poslova – 15 izvršitelja
 
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2.:
  • Završena osnovna škola
     

Uz dokumentaciju za natječaj potrebno je priložiti:
 
  1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
  2. Životopis
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana  (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
  6. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje ostvareno radno iskustvo
 
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18,125/19) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 02.07.2021. godine.

Prijave na natječaj zaprimaju se u periodu od 183 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 31.12.2021. godine.

Sve zamolbe zaprimljene tijekom 183 dana važeće su za vrijeme trajanja cijelog natječaja. Kandidati mogu biti birani više puta po istom natječaju odnosno, ukoliko tijekom natječaja prestane potreba za zamjenom radnika za koju su prethodno izabrani, po istom natječaju mogu biti ponovno birani.

Tijekom trajanja roka od 183 dana razgovori se mogu obaviti više puta. Termini razgovora biti će objavljeni 5 dana prije održavanja na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/ ili će kandidati biti pozvani telefonom na kontak koji su naveli na prijavi na natječaj,  te će biti pozvani svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natjeačaja, čije su prijave zaprimljene do dana objavljivanja obavijesti o održavanju razgovora.

Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula (stara Zagrebačka 30), sa naznakom „Za natječaj“.

Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. važećeg Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članku 48. važećeg Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. važećeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. važećeg Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. važećeg Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Prijavom na natječaj kandidati, u svrhu poštovanja epidemioloških mjera, suglasni su sa provođenjem trijažnog postupka koji uključuje mjerenje tjelesne temperature i ispunjavanje trijažnog upitnika te su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
 

Oglas na stranicama HZZZ